व्यवस्थापन समुह

श्री नूर प्रकाश प्रधान

श्री नूर प्रकाश प्रधान

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

श्री बिनोद काजी श्रेष्ठ

श्री बिनोद काजी श्रेष्ठ

नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

श्री रामचन्द्र श्रेष्ठ

श्री रामचन्द्र श्रेष्ठ

नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, दावी

"उत्कृष्ट बीमा सेवा, हाम्रो प्रतिवद्धता।"